תקנון טל טלקום בע"מ

כללי

ברוכים הבאים לאתר טל טלקום בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר ו- "טל טלקום בע"מ"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

טל טלקום בע"מ רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של טל טלקום בע"מ כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. טל טלקום בע"מ אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

 

תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר– טל טלקום בע"מ עשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: "תכני גולשים"). טל טלקום בע"מ אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה. הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי טל טלקום בע"מ אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, וכי טל טלקום בע"מ אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לטל טלקום בע"מ.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח תוכן כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

משלוח תכני גולשים מקנה לטל טלקום בע"מ רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי). הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד טל טלקום בע"מ בגין כך.

הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של טל טלקום בע"מ ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י טל טלקום בע"מ. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. טל טלקום בע"מ אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי טל טלקום בע"מ ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 

המוצרים והשירותים שבאתר

טל טלקום בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה. מחירי המוצרים הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ.

טל טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. טל טלקום בע"מ תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי תוך 10 ימי עסקים במקרה כזה תודיע טל טלקום בע"מ למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שהוא וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין מבית טל טלקום בע"מ (למעט מוצרים שאין טל טלקום בע"מ נדרש למתן אחריות בגינם וזאת על פי דין). תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

באתר יכולים ויהיו מוצגים מבצעים ומחירים מיוחדים שאינם חלים בחנות טל טלקום בע"מ ולהפך.

ביטול עסקאות

החזרת מוצרים חדשים תתאפשר בתוך 60 יום, בתמורה למוצרים שהוחזרו יוכל הקונה להזמין מוצרים אחרים. מוצרים יש להחזיר באריזתם המקורית בלבד וללא פגם.טל טלקום תתקן או תחליף מוצרים תקולים במסגרת תקופת האחריות ללא תשלום. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית.

סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, אם ממועד ביטול העסקה עד מועד מתן השירות חלפו פחות משבעה ימי עבודה.

מחסור במלאי

טל טלקום בע"מ תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי, לטל טלקום בע"מ לא תהא כל אחריות לכל נזק שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה טל טלקום בע"מ בגין המכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לרוכש.
 

איחור באספקת מוצר

במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י הרוכש ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לכתובת אותה מסר הרוכש לטל טלקום בע"מ. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז וביצוע תשלום במעמד קבלת הסחורה. היה והרוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הרוכש ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.

בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת טל טלקום בע"מ או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הרוכש.

מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, במחוז המרכז, או בכל אחד מבתי המשפט בערי כל מחוז: תל-אביב יפו, ירושלים, חיפה.

אבטחת מידע ופרטיות בטל טלקום בע"מ

האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. טל טלקום בע"מ קיבלה את אישור חברת VERISIGN האמריקאית לבצע העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים .לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע"י מערכת FIREWALL .מתוצרת צ'ק פוינט החברה המובילה בעולם בתחום אבטחת המידע בישראל מאגר הלקוחות ב טל טלקום בע"מ רשום ומאושר ע"י רשם מאגרי המידע בישראל. טל טלקום בע"מ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר .אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.